Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Kick your Mind.

Begripsomschrijvingen

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Kick your Mind.
Kick your Mind: de Eenmanszaak Kick your Mind trainingskampen gevestigd te Amsterdam.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Kick your Mind aangaat.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Kick your Mind en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Kick your Mind.
Inschrijfformulier: formulier dat deel uitmaakt van de internetsite “Kickyourmind.nl” van Kick your Mind of het formulier als zodanig door Kick your Mind verzonden.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Kick your Mind en Opdrachtgever ter zake van een of meer door Kick your Mind ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
Kamp som: de totale som van de door Kick your Mind – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kick your Mind gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of andere overeenkomsten.
Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand via digitale aanmelding d.m.v. het online Inschrijfformulier op www.kickyourmind.nl door de Opdrachtgever aan Kick your Mind.
Kick your Mind behoudt zich het recht deelnemers op een wachtlijst te plaatsen bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers zoals in de brochure staat vermeld. Deelnemers worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het Inschrijfformulier van de site of na telefonische aanmelding.

Betaling

Betaling dient direct online te geschieden.

Annulering

Bij annulering van de Overeenkomst worden per deelnemer de volgende kosten in rekening gebracht:
Bij annulering van de Overeenkomst tot 8 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever 25% van de gehele Kamp som verschuldigd aan Kick your Mind.
Bij annulering van de Overeenkomst tot 3 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever 35 % van de gehele Kamp som verschuldigd aan Kick your Mind.
Bij annulering van de Overeenkomst na 3 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever de gehele Kamp som verschuldigd aanKick your Mind.
In geval van annulering is de Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 45,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Instructies en gedragsregels

De Deelnemer dient zich te houden aan alle redelijke instructies van Kick your Mind in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de Deelnemer de gedragsregels/huisregels te respecteren welke Kick your Mind nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
De Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, onder invloed is van of voornemens is onder invloed te geraken van, dan wel het voorhanden hebben van alcohol en of drugs kan worden uitgesloten worden van verdere deelneming van het kamp. Daar zulke gedragingen een goede uitvoering van de Overeenkomst door Kick your Mind in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan men door Kick your Mind van (voortzetting van) het kamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de Deelnemer en tevens heeft de Deelnemer geen recht op terug betaling van de Kamp som.

Aansprakelijkheid van Kick your Mind

Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kick your Mind, is Kick your Mind niet aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever en/of de Deelnemer, hieronder begrepen doch niet uitputtend: zaken al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Kick your Mind als gevolg van diefstal, vermissing of beschadiging van (waardevolle) zaken die aan de Deelnemers toebehoren.

Kick your Mind is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere (medische) complicaties. Opdrachtgever is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Kick your Mind. Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden!

Aansprakelijkheid Opdrachtgever

De Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Kick your Mind en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – overtreding van de gedragsregels hieronder begrepen – begaan door de Deelnemer.
De Opdrachtgever zal Kick your Mind vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Overmacht/Wijziging/Annulering 

Indien Kick your Mind door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Kick your Mind gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
Onder overmacht wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan het kamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per kamp zoals vermeld op Kickyourmind.nl . In dit geval wordt wel het reeds betaalde geld geretourneerd.

Verzekering Deelnemer

Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor de Deelnemer een reis- ongevallenverzekering, met bij voorkeur een uitgebreide sportdekking, af te sluiten gedurende de periode van het kamp.

Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

Uitsluitingen

Kick your Mind verleent geen dekking in het geval van schade die direct of indirect verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terreur.